Location Based Service

เป็นบริการการส่งข้อความรูปแบบใหม่ที่ AIS และ Dtac พัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยี Location Based Service เพื่อเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่สร้างความน่าสนใจที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถึงมือลูกค้าในเสี้ยวินาที เทคโนโลยี Location Based Service ของบริการ SMS @ Site จะทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณผู้ร่วมงานหรือลูกค้าที่ใช้ บริการโทรศัพท์ในเครือข่าย AIS และ Dtac เมื่อเข้ามาถึงบริเวณที่กำหนด จากนั้นจะทำการส่งข้อความ SMS ไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในเครือข่าย AIS และ Dtac โดยอัตโนมัติ ปัจจุบัน AIS และ Dtac ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับบริการ SMS @ Site ตามสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นประจำ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อิมแพคเมืองทองธานี SMS @ Site ยังให้คุณสามารถออกแบบข้อความได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และสามารถกำหนดช่วงเวลาการส่ง ล่วงหน้าแตกต่างกันไปแต่ละวัน แต่ละเวลา ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นได้

SMS Marketing

หมายเลขมาตรฐาน: ที่พร้อมให้บริการ หมายเลข ราคา เครือข่ายที่รองรับ 4123333 3 บาท AIS, DTAC, True Move 4123555 5 บาท AIS, DTAC, True Move 4123666 6 บาท AIS, DTAC, True Move 4123999 9 บาท AIS, DTAC, True Move 4123111 10 บาท AIS, DTAC, True Move